1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie

  Witamy na stronie www.toyota-okecie.pl


 • Korzystanie z serwisu (uzyskanie dostępu do witryny, otwieranie stron, przeglądanie, pobranie dowolnej części witryny, wykorzystanie witryny lub jej zawartości w inny sposób) zarówno przez zarejestrowanego klienta, jak i niezarejestrowanego gościa jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej noty prawnej. Serwis został przygotowany dla odbiorców w Polsce.

 • Informujemy, że ta strona jest własnością Prestige Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Krakowskiej 204, 02-219 Warszawa, zarejestrowaną w Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000175745 NIP 5222705175, Wysokość Kapitału Zakładowego 50.000zł Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie wykorzystywanie do celów komercyjnych, materiałów zawartych na stronie www.toyota-okecie.pl lub inne działania o podobnym charakterze są prawnie zabronione i mogą być karalne.Ta strona, podstrony, jak i informacje na nich zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego, za co nie odpowiada Prestige Auto Sp. z o.o.

 • Informacje i opinie zawarte w serwisie internetowym Prestige Auto Sp. z o.o. zostały zebrane lub opracowane przez Prestige Auto Sp. z o.o. w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Prestige Auto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w serwisie internetowym www.toyota-okecie.pl ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez powyższy serwis. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w tym serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione.

 • Prestige Auto Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności Prestige Auto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

 • Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Prestige Auto Sp. z o.o. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Prestige Auto Sp. z o.o. jako poufne. Prestige Auto Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Prestige Auto Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, usługach, marketingu. Prestige Auto Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

 • Prestige Auto Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Prestige Auto Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

 • Prestige Auto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność wszystkich informacji umieszczonych w serwisie internetowym, jednakże w przypadku uznania przez Państwa konieczności ich weryfikacji, prosimy o kontakt pod numerem faksu 22 492 00 02.

 • Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez podmiot polski; korzystanie z serwisu podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji muszą być rozstrzygane przez organ właściwy zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 • Prestige Auto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę, a w szczególności za rezultaty działania szeroko rozumianych wirusów komputerowych.

 • Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez Prestige Auto Sp. z o.o. Sp. z o.o., jedynie dla celów własnych, marketingowych i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej witryny oraz poczty elektronicznej, oraz telefonicznie i listownie, jeśli został podany numer telefonu i adres. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub całkowitego usunięcia. Prestige Auto Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad o ochronie danych osobowych i ochrony poufności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między Prestige Auto Sp. z o.o. a użytkownikiem witryny.