1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

ISO 14001: 2015

 

System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Środowiskowego

Decyzja o wdrożeniu systemu ISO w naszej stacji była świadectwem troski naszej firmy o klienta, dążenia do jak najlepszej jakości oferowanych produktów oraz usług oraz troski o otaczające środowisko i dążenia do pełnej kontroli i minimalizacji wpływu, jaki stacja na nie wywiera. Proces ten został zwieńczony w 2007 roku pomyślnym audytem przeprowadzonym przez firmę SGS i przyznaniem certyfikatu.

W 2010 roku nasza stacja przeszła regularny okresowy audyt recertyfikujący, który po raz kolejny potwierdził, iż wymagania zawarte w obu normach są spełnione.ISO 14001: 2015 [Pobierz Certyfikat]http://www.sgs.com/certifiedclients

Działania na rzecz ochrony środowiska to dla Prestige Auto Sp. z o.o. jeden z głównych priorytetów zarządzania firmą. Dowodem tego było określenie polityki środowiskowej stacji i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 - międzynarodowego standardu określającego wymogi funkcjonowania firm, w pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i zasadami ochrony środowiska naturalnego.

 

Poprzez wprowadzenie certyfikatu Prestige Auto Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

  • • Racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i źródeł energii.

  • • Tworzenia warunków sprzyjających budowaniu świadomości i postaw proekologicznych.

  • • Poszanowania i przestrzegania prawa ochrony środowiska.

  • • Publicznego informowania o podejmowanych działaniach proekologicznych.

  • • Aktywnego doskonalenia firmowego systemu zarządzania środowiskiem

  • • Uwzględniania dbałości o środowisko naturalne we wszystkich podejmowanych decyzjach i działaniach.


Naszą działalność prowadzimy, dążąc do wyeliminowania lub zminimalizowania jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne z pełnym poszanowaniem prawa ochrony środowiska.

Bazując na powyższych zasadach wnikliwie analizujemy wszystkie zachodzące procesy, surowce i preparaty chemiczne używane w Prestige Auto Sp. z o.o., jak również monitorujemy zużycie wody, gazu i energii elektrycznej. Wypracowany sposób postępowania oparty na tworzonym, co roku szczegółowym planie działań, pozwala nam osiągać coraz ambitniejsze cele. System audytów i szkoleń załogi, wsparty podejściem opartym na cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Action) sprawia, że co roku wyniki naszych ekologicznych wskaźników konkurują z najlepszymi ASO branży motoryzacyjnej w Polsce i w Europie.

Nasze cele oraz założenia dotyczące działań na rzecz środowiska znajdziecie Państwo w „Polityce Ochrony Środowiska Toyota Motor Poland Sp.z o.o. – jednym z najważniejszych dokumentów systemowych normy ISO 14001.

Definicja:

ISO 14001 – jeden ze standardów ISO, stosowany w ekozarządzaniu. Konkretnie jest to norma zarządzania środowiskowego.
British Standards Institution opublikowało w 1992 roku pierwszy światowy standard dotyczący systemu zarządzania środowiskiem BS 7750. W 1996 roku międzynarodowy następca BS 7750 został opublikowany, jako ISO 14001. Podczas pierwszych dziesięciu lat, kiedy standard ten został zaakceptowany na rynku międzynarodowym wydano ponad 111 000 certyfikatów ISO 14001 (lata 1996 -2005) w 138 państwach. Kolejna norma wydana została w 2004 r. Polska wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodziła z 2005 r. i miła oznaczenie PN-EN ISO 14001: 2005. Norma pozwalała zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, było uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Doskonalenie to prowadzone było w oparciu o założenia tzw. cyklu Deminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania: plan - planuj, do - wykonaj, check - sprawdź, act - działaj. Podstawowym kryterium, na którym opierały się działania w zakresie SZŚ, była identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzyło się rejestr tych aspektów i wyszczególniało aspekty znaczące w działalności danej Organizacji. Następnie na ich podstawie budowało się cele, zadania i programy środowiskowe.

15 września 2015 r. opublikowano oficjalną nową wersję normy ISO 14001. Jedną z głównych innowacji w nowej wersji jest tzw. „struktura wysokiego poziomu”, która zostanie wprowadzona we wszystkich normach zarządzania ISO. Struktura wysokiego poziomu ma ułatwiać łączenie wymogów różnych norm zarządzania (np. normy ISO 9001 dotyczącej zarządzania jakością) w celu stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania. Normę ISO 14001 zmieniono z dwóch głównych powodów. Po pierwsze dostosowano normę do struktury wysokiego poziomu używanej w normach ISO. Po drugie wprowadzono zmiany, które miały na celu ulepszenie normy poprzez włączenie 21 uprzednio zidentyfikowanych tematów do poprawy. Głównym celem zmiany było wzmocnienie integracji systemu zarządzania środowiskowego organizacji z jej główną działalnością, a zatem przesunięcie systemu z poziomu specjalisty ds. ochrony środowiska do poziomu kierownictwa niższego szczebla. Poprzez zmianę normy ISO chce zapewnić zestaw wspólnych i niezmiennych wymogów co najmniej na kolejne 10 lat.